faceook  twitter

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU OSTRAVA V PLAMENECH

Zakoupením vstupenky a přijetím náramku dochází ke smlouvě mezi účastníkem a pořadateli festivalu OSTRAVA V PLAMENECH, kterými jsou P-Promotion, IČ: 65502621 a Petarda Production a.s., IČ: 25382900.

Zaplacené vstupné se nevrací a vstupenka se nevyměňuje. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestné dle zákona.

Každý návštěvník festivalu obdrží při vstupu na festival po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí. Tento jej opravňuje ke vstupu do areálu a v pohybu v něm. Náramek se nevyměňuje. Po sejmutí identifikačního náramku smlouva pozbývá platnosti.

Účastník se zakoupením vstupenky resp. obdržením náramku zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH.

1. ZÁKAZ

 • vnášení a používání skleněných nádob, plechovek, deštníků, hořlavin, pyrotechniky, zbraní, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, laserových ukazovátek, zvukových nahrávacích zařízení a jejcih používání, profesionálních kamer a videokamer a jejich používání, přinášení vlastních nápojů a prázdných PET lahví, rozdělávání otevřeného ohně, vstup se psy a jinými zvířaty, distribuovat nebo jinak umisťovat v prostoru festivalovu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele

2. POŘADATEL MÁ PRÁVO

 • v případě porušení uvedených podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH a účastníka festivalu vyvést pomocí bezpečnostní služby z areálu festivalu a nevpustit jej zpět
 • udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky
 • měnit program a jeho obsah včetně účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • evakuovat areál v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok, a to bez jakékoliv náhrady škody anebo ušlého zisku účastníka festivalu
 • pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
 • pořadatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případech vylučujících jeho odpovědnost jako např. živelná pohroma a jiné z vyšší moci eventuelně hrozba trestné činnosti

3. NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE

 • udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním návštěvníkům, neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů a třetích osob
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy, prokázat se v případě potřeby identifikačním náramkem
 • účastnit se festivalu na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • návštěvník festivalu OSTRAVA V PLAMENECH souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pro propagační a jiné účely bezplatně